ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
 1. #1
  2015/06/24
  3
  0

  ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  این کد زیری قراره این کارو بکنه: پالسی که در ورودی می گیره اگر دوره تناوبش بیشتر از 1ms بود عینا به خروجی منتقل کنه و اگر دوره تناوب ورودی کمتر از 1ms بود موجی با دوره تناوب 1ms به خروجی بده . برنامه تو سنتز error و warning نمیده اما شبیه سازیش درست نیست یعنی وقتی ورودی با دوره تناوب بیشتر از 1ms تو تست بنچ بهش میدم عینا به خروجی نمیده(زمان یک بودن ورودی ام x می شه!) چرااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تست بنچ و کد اصلی و عکس شبیه سازی رو گذاشتم.
  [code=vhdl]----------------------------------------------------------------------------------
  -- Company:
  -- Engineer:
  --
  -- Create Date: 1942 06/13/2015
  -- Design Name:
  -- Module Name: limit_s - Behavioral
  -- Project Name:
  -- Target Devices:
  -- Tool versions:
  -- Description:
  --
  -- Dependencies:
  --
  -- Revision:
  -- Revision 0.01 - File Created
  -- Additional Comments:
  --
  ----------------------------------------------------------------------------------
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

  -- Uncomment the following library declaration if using
  -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
  --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

  -- Uncomment the following library declaration if instantiating
  -- any Xilinx primitives in this code.
  --library UNISIM;
  --use UNISIM.VComponents.all;

  entity limit_s is
  Port ( in1 : inout STD_LOGIC:='0';
  out1 : out STD_LOGIC:='0';
  clk : in STD_LOGIC);
  end limit_s;

  architecture Behavioral of limit_s is
  signal d: std_logic:='0';
  signal flag: std_logic:='0';
  signal cnt : integer range 0 to 50000;
  signal cnt1 : integer range 0 to 25000;

  begin
  process(clk)
  begin
  if (rising_edge(clk))then
  cnt1<=cnt1+1;
  if (cnt1=25000)then
  cnt1<=0;
  d<=not d;
  end if;
  if (in1='1&#039then
  cnt<=cnt+1;
  if(cnt>=25000)then
  flag<='1';
  else
  flag<='0';
  end if;
  end if;
  end if;
  end process;

  process(clk)
  begin
  if (rising_edge(clk))then
  if (flag='1&#039then
  out1<=in1;
  else
  out1<=d;
  end if;
  end if;
  end process;
  end Behavioral;

  [/code]

  و تست بنچ:

  [code=vhdl]--------------------------------------------------------------------------------
  -- Company:
  -- Engineer:
  --
  -- Create Date: 23:32:23 06/13/2015
  -- Design Name:
  -- Module Name: D:/ISE_PROJECTS/speed_limit/speed_limit_tb.vhd
  -- Project Name: speed_limit
  -- Target Device:
  -- Tool versions:
  -- Description:
  --
  -- VHDL Test Bench Created by ISE for module: limit_s
  --
  -- Dependencies:
  --
  -- Revision:
  -- Revision 0.01 - File Created
  -- Additional Comments:
  --
  -- Notes:
  -- This testbench has been automatically generated using types std_logic and
  -- std_logic_vector for the ports of the unit under test. Xilinx recommends
  -- that these types always be used for the top-level I/O of a design in order
  -- to guarantee that the testbench will bind correctly to the post-implementation
  -- simulation model.
  --------------------------------------------------------------------------------
  LIBRARY ieee;
  USE ieee.std_logic_1164.ALL;

  -- Uncomment the following library declaration if using
  -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
  --USE ieee.numeric_std.ALL;

  ENTITY speed_limit_tb IS
  END speed_limit_tb;

  ARCHITECTURE behavior OF speed_limit_tb IS

  -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

  COMPONENT limit_s
  PORT(
  in1 : INOUT std_logic:='0';
  out1 : OUT std_logic;
  clk : IN std_logic
  );
  END COMPONENT;


  --Inputs
  signal clk : std_logic := '0';

  --BiDirs
  signal in1 : std_logic;
  signal out1 : std_logic;

  BEGIN

  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  uut: limit_s PORT MAP (
  in1 => in1,
  out1 => out1,
  clk => clk
  );

  -- Clock process definitions
  clk_process :process
  begin
  clk <= '0';
  wait for 10 ns;
  clk <= '1';
  wait for 10 ns;
  end process;


  process
  begin
  in1 <= '0';
  wait for 0.6 ms;
  in1 <= '1';
  wait for 0.6 ms;
  end process;


  END;
  [/code]
 2. #2
  2008/02/28
  109
  2

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  خوب برنامه ننوشتی. مثلا
  in1 : inout STD_LOGIC:='0';
  یعنی چی؟ چرا in1 رو این جوری تعریف کردی؟ در صورتی که ورودیه؟
  :='0' یعنی چی؟ اصلا معنی نداره.
  مهم نيست که کجايي هستي، چه رنگي هستي، به چه زبوني حرف مي زني. مهم اينه که انسان باشي.
  http://baranelec.mihanblog.com/
  آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام در برابرش زانو بزند...
 3. #3
  2008/02/28
  109
  2

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  برنامه درست:
  فایل VHDL
  کد:
  ----------------------------------------------------------------------------------
  -- Company: 
  -- Engineer: 
  -- 
  -- Create Date: 19:39:42 06/13/2015 
  -- Design Name: 
  -- Module Name: limit_s - Behavioral 
  -- Project Name: 
  -- Target Devices: 
  -- Tool versions: 
  -- Description: 
  --
  -- Dependencies: 
  --
  -- Revision: 
  -- Revision 0.01 - File Created
  -- Additional Comments: 
  --
  ----------------------------------------------------------------------------------
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
   
  -- Uncomment the following library declaration if using
  -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
  --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
   
  -- Uncomment the following library declaration if instantiating
  -- any Xilinx primitives in this code.
  --library UNISIM;
  --use UNISIM.VComponents.all;
   
  entity limit_s is
   Port ( in1 : in STD_LOGIC;
     out1 : out STD_LOGIC;
         clk : in STD_LOGIC);
  end limit_s;
   
  architecture Behavioral of limit_s is
  signal d: std_logic:='0';
  signal flag: std_logic:='0';
  signal cnt : integer range 0 to 50000;
  signal cnt1 : integer range 0 to 25000;
   
  begin
  process(clk)
    begin
    if (rising_edge(clk))then
     cnt1<=cnt1+1;
      if (cnt1=25000)then
       cnt1<=0;
       d<=not d;
      end if;
      if (in1='1')then
        cnt<=cnt+1;
        if(cnt>=25000)then
          flag<='1';      
          else
          flag<='0';
        end if;   
      end if; 
    end if;
  end process;
   
  process(clk)
  begin
  if (rising_edge(clk))then
    if (flag='1')then
      out1<=in1;
      else
      out1<=d;
    end if;
  end if;
  end process;
  end Behavioral;

  برنامه تست بنچ

  کد:
  --------------------------------------------------------------------------------
  -- Company: 
  -- Engineer:
  --
  -- Create Date: 19:39:33 06/24/2015
  -- Design Name: 
  -- Module Name: D:/cnt_eca/tb_limit_s.vhd
  -- Project Name: cnt_eca
  -- Target Device: 
  -- Tool versions: 
  -- Description: 
  -- 
  -- VHDL Test Bench Created by ISE for module: limit_s
  -- 
  -- Dependencies:
  -- 
  -- Revision:
  -- Revision 0.01 - File Created
  -- Additional Comments:
  --
  -- Notes: 
  -- This testbench has been automatically generated using types std_logic and
  -- std_logic_vector for the ports of the unit under test. Xilinx recommends
  -- that these types always be used for the top-level I/O of a design in order
  -- to guarantee that the testbench will bind correctly to the post-implementation 
  -- simulation model.
  --------------------------------------------------------------------------------
  LIBRARY ieee;
  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
   
  -- Uncomment the following library declaration if using
  -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
  --USE ieee.numeric_std.ALL;
   
  ENTITY tb_limit_s IS
  END tb_limit_s;
   
  ARCHITECTURE behavior OF tb_limit_s IS 
   
   -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
   
   COMPONENT limit_s
   PORT(
     in1 : IN std_logic;
     out1 : OUT std_logic;
     clk : IN std_logic
    );
   END COMPONENT;
   
  
   --Inputs
   signal in1 : std_logic := '0';
   signal clk : std_logic := '0';
  
   	--Outputs
   signal out1 : std_logic;
  
   -- Clock period definitions
   constant clk_period : time := 10 ns;
   
  BEGIN
   
  	-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
   uut: limit_s PORT MAP (
     in1 => in1,
     out1 => out1,
     clk => clk
    );
  
   -- Clock process definitions
   clk_process :process
   begin
  		clk <= '0';
  		wait for clk_period/2;
  		clk <= '1';
  		wait for clk_period/2;
   end process;
   
  
   -- Stimulus process
   stim_proc: process
   begin		
    in1 <= '0';
  		 wait for 0.6 ms;
  		 in1 <= '1';
  		 wait for 0.6 ms;
   end process;
  
  END;
  مهم نيست که کجايي هستي، چه رنگي هستي، به چه زبوني حرف مي زني. مهم اينه که انسان باشي.
  http://baranelec.mihanblog.com/
  آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام در برابرش زانو بزند...
 4. #4
  2008/02/28
  109
  2

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  پروژه در ISE14.4

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


  تصویر شبیه سازی
  http://cld.persiangig.com/download/W8xnLD/dl
  مهم نيست که کجايي هستي، چه رنگي هستي، به چه زبوني حرف مي زني. مهم اينه که انسان باشي.
  http://baranelec.mihanblog.com/
  آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام در برابرش زانو بزند...
 5. #5
  2015/06/24
  3
  0

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  نقل قول نوشته اصلی توسط rima3250
  پروژه در ISE14.4

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


  تصویر شبیه سازی
  http://cld.persiangig.com/download/W8xnLD/dl
  بله بعدا فهمیدم که inout برای این که ورودی بشه باید Z بشه چون من 1 ش میکردم X می شد و این که این جا اصلا نیازی به inout نبود :biggrin:!!!!! (بعد از این که برنامه رو تغییر دادم اینو یادم رفته بود دوباره in کنم!!! )
  ولی حالا مشکل اصلیش نمایان شد!!!
  وقتی تو testbench دوره تناوب بیشتر از 1ms میدم flag یک میشه و همونو به خروجی میده ولی وقتی دوره تناوب کمتر از 1ms می دم flag صفر نمیشه و در نتیجه دوباره ورودی رو به خروجی می ده oo: :redface: چه کار می شود کرد ؟؟؟
 6. #6
  2015/06/24
  3
  0

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  نقل قول نوشته اصلی توسط rima3250
  خوب برنامه ننوشتی. مثلا
  in1 : inout STD_LOGIC:='0';
  یعنی چی؟ چرا in1 رو این جوری تعریف کردی؟ در صورتی که ورودیه؟
  :='0' یعنی چی؟ اصلا معنی نداره.
  بله اون نباید inout میشد ! دیگه کجاش ایراد داره؟ چون بازم درست نیست
 7. #7
  2007/10/14
  تهران
  1,335
  42

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  متوجه نشدم برنامه شما چطوری کار می کنه ولی من برنامه رو این جوری می نویسم:
  [code=vhdl]library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

  entity Top is
  Port (
  Clk25M : in STD_LOGIC;
  iIn1 : in STD_LOGIC;
  oOut1 : out STD_LOGIC
  );
  end Top;

  architecture Behavioral of Top is
  signal piIn1 : std_logic := '0';
  signal cnt1ms: integer range 0 to 25000 := 0;
  signal s1ms : std_logic := '0';
  begin
  process(Clk25M)

  begin
  if rising_edge(Clk25M) then
  piIn1 <= iIn1;
  if (piIn1 = '0' AND iIn1 = '1&#039 then
  cnt1ms <= 1;
  end if;
  if (cnt1ms > 0) then
  if (cnt1ms = 25000) then
  cnt1ms <= 0;
  else
  cnt1ms <= cnt1ms + 1;
  end if;
  end if;
  end if;
  end process;

  s1ms <= '1' when (cnt1ms > 0) else '0';

  oOut1 <= iIn1 OR s1ms;

  end Behavioral;[/code]

  یک نکته: مقدار اولیه در قسمت تعریف پورت ها فقط در شبیه سازی تأثیر داره و در عمل موقع سنتز نادیده گرفته میشه.
  لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
  لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
  با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
  اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
  يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
 8. #8
  2017/09/12
  4
  0

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  سلام کسی برنامه تمام جمع کننده 1بیتی در ISE وتستش رو داره؟
 9. #9
  2014/03/08
  بابلسر
  884
  351

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  نقل قول نوشته اصلی توسط لیلا.م

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  سلام کسی برنامه تمام جمع کننده 1بیتی در ISE وتستش رو داره؟
  سلام
  تو لینک زیر چندین روش پیاده سازی full adder به همراه test bench وجود داره.

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

 10. #10
  2017/09/12
  4
  0

  پاسخ : ایراد شبیه سازی(تست بنچ در ISE)!!

  سلام
  من این برنامه رو نوشتم واسه مدار
  `timescale 1ns / 1ps

  module fulladder(
  input A,
  input B,
  input cin,
  output sum,
  output cout
  );
  assign sum = A^B^cin;
  assign cout= (A&B)/(A&cin)/(B&cin);
  endmodule
  input (S0,S,cin,Sn);
  output (cout);
  wire w1, w2;
  and( w1, S0, S );
  and( w2, Sn, cin );
  or( cout, w1, w2 );
  not (Sn,S);
  // sum
  xor( w3, a, b);
  xor (sum,cin,S);

  endmodule
  این Error رو داد
  ERROR:HDLCompiler:806 - "D:/Xilinx/aaaaaa/fulladder.v" Line 13: Syntax error near "inpu
  [IMG]f:/IMG-20171020-172244.jpg[/IMG]
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 19
  آخرين نوشته: 2015/06/23, 23:21
 2. نرم افزار شبیه ساز TINA یه سری از ARM شبیه سازی میکنه
  توسط sepehr63 در انجمن پروسسورهای ARM
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2015/03/16, 11:49
 3. نکته برای رفع ایراد شبیه سازی -ADS
  توسط mob7373 در انجمن نرم افزار ADS
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/10/08, 11:56
 4. شبیه سازی یک روش replacement داده در حافظه های نهان در شبیه ساز Simple scalar
  توسط maedekaviani در انجمن آموزش نرم افزارهاي آناليز و شبيه ساز
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/07/30, 23:16
 5. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2010/11/11, 19:29

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •