با سلام خدمت دوستان عزیز و ارزوی قبولی طاعات و عبادات.
بنده درمورد این تابع برای رسم bitmap روی oled سوال داشتم ک کارکردش چطوریه؟
ممنون از لطف دوستان.

کد:
void OLED_draw_bitmap(unsigned char xb, unsigned char yb, unsigned char xe, unsigned char ye, unsigned char *bmp) 
{ 
 unsigned long i = 0; 
 unsigned char x_pos = 0; 
 unsigned char y_pos = 0; 
      
 for(y_pos = yb; y_pos <= ye; y_pos++) 
 {           
  OLED_gotoxy(xb, y_pos);    
  for(x_pos = xb; x_pos < xe; x_pos++) 
  {        
   OLED_write((bmp[i]), DAT); 
   i++; 
  } 
 } 
}