چگونه می توان با نرم افزار hspice برای یک ترانزیستور ماسفت gm آنرا تعیین کرد!؟؟؟
gm ترانزیستور ماسفت با مشتق جریان درین نسبت به ولتاژ گیت بدست می آید.