تو تک فاز امپرو در ولتاژ ضرب ميکنيم اما تو سفازه ها بايد زير راديکال 3 ببريم.
ميخوام بدونم راه ساده تري هست.باتشکر