سلام.

کسی از دوستان در مورد الگوریتم های نیمه نظارتی اطلاعی داره؟

برای پیاده سازی بین سه کلاسیفایر به چه صورت عمل میکنه؟