سلام
اطلاعاتی درباره مدار ها و برد دستگاه های جوشکار صنعتی میخواستم
بلوک بلوکی بتونم بررسی کنم همین طور مدارات داخلی هر بلوک
ممنونم