سلام
مشتق عبارت زیر چی میشه


در اصل سوالم اینه که مشتق زیر چی میشه
f(x)=mod(x,2)l
فکر میکنم همون مشتق داخل پرانتز باشه و در شکستگی ها مشتق وجود نداره؟؟؟؟!!!