تازه کردن چاپ
زندگی > خانه
(cached)
دستگاه روشن نمی شود.
خرابی از دوشاخه و سیم رابط است : باید آن را تعویض و یا در صورت امکان تعمیر کنید.
کلید قطع وصل خراب است : بوسیله اهمآ*متر از خرابی آن اطمینال حاصل فرمایید. در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید.
زغالهای موتور کثیف شدهآ*اند

معمولا پس از مدتی کار کردن ممکن است یک قشر از چربی و گرد و غبار به صورت لایهآ*ای عایق بین زغالها و تیغهآ*های کلکتور بوجود آید. و از عبور جریان جلوگیری کند. با یک سنباده نرم به آرامی روی تیغهآ*ها و سطح زغالآ*ها را سائیده و پاک کرد. سپس برادهآ*های بوجود آمده را پاک کنید تا زغالها و تیغه ها باهم در تماس خوب با یکدیگر باشند.
زغالها خرابآ* است : اگر زغالها در اثر فرسایش از حد معمول کوتاهآ*تر شود با بستن آنها را با زغالهای جدید تعویض کنید.
کلافهای سیم پیچی سوختهآ*اند : ممکن است در اثر کار زیاد سیم پیچآ*های آرمیچر سوخته باشند. در این شرایط از بوی ناشی از سوختن شرلاکآ*های روی سیمآ*ها تشخیص داده شود. در این صورت اگر سیم پیچ قابل بازپیچی باشد این کار را انجام دهید. در غیر این صورت کامل موتور باید تعویض شود.

دستگاه نامنظم کار میآ*کند.

فاصله بین زغالها و تیغه تنظیم نیست : اگر فشار فنرهای پشت زغالها به اندازه کافی نباشد باعث ایجاد جرقه و گرم شدن آرمیچر میآ*شود برای جلوگیری از این مسئله فنر زغالها را کشیده و فشار آن را تنظیم کنید.
آرمیچر نیم سوز شده است : اگر کلافهای روی آرمیچر نیم سوز شده باشد حتما بایستی تعویض شوند.
کلافهای میدان نیم سوز است :
کلافهای میدان به ندرت سوخته میآ*شود ولی اگر تحت تاثیر بار اضافی و کار بدون وقفه قرار گیرد این قسمت هم پس از آرمیچر نیز میآ*سوزد که در این حالت اگر امکان باز پیچی سیم پیچآ*ها وجود نداشته باشد بایستی کلا موتور را تعویض کرد.

هنگام کار ما بین زغال و تیغهآ*های کلکتور جرقه و گرمای زیاد ایجاد میآ*شود.

زغالآ*ها کثیف شدهآ*اند : زغالآ*ها را تمیز کرده و در صورت کوتاه شدن تعویض کنید.
آرمیچر سوخته است :
در صورت سالم بودن زغالها و تیغه کلکتور حتما کلافهای سیم پیچ نیم سوز شدهآ*اند. برای اطمینان خاطر میآ*توانید شدت جریان موتور را اندازه گیری کنید. اگر بیش از حد مجاز بود باید کلافها باز پیچی یا تعویض شود.

هنگام روشن کردن دستگاه ، فیوز میآ*پرد.

بین سیمآ*های رابط اتصال کوتاه رخ داده است : سیمآ*های رابط را آزمایش کنید. و جعبه ترمینال را بازدید نمایید و عیب را برطرف کنید.
کلید قطع وصل خراب است : در صورت لزوم تعمیر و در صورت تعویض کردن آن را تعویض کنید.
موتور سوخته است :
در اثر کار مداوم و مرور زمان ممکن است عایق روی سیمآ*های موتور از بین رفته و سیمآ*های آن به یک دیگر اتصال کوتاه کنند پس از تعیین عیب اقدام به بازپیچی یا تعویض سیم پیچ کنید.

قدرت مکش دستگاه کم شده است.

کیسه زباله ممکن است پر شده باشد : کیسه را تخلیه کنید تا قدرت مکش جاروبرقی بالا رود.
فیلتر دستگاه کثیف شده باشد : فیلتر دستگاه را که اکثرا از جنس پارچه یا اسفنج فشرده تهیه میآ*شود با دست کاملا تمیز کنید.
از شیلنگ رابط ، هوا خوب عبور نمیآ*کند :
شیلنگ را از دستگاه جدا سازید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه مکش کافی ایجاد کرد. اشکال از شیلنگ است باید آن را کاملا تمیز کرد اگر باز هم خوب کار نکرد حتما شیلنگ سوراخ شده که باید تعویض شود.

هنگام روشن شدن ، دستگاه صدای ناهنجار میآ*دهد.

پروانه شل شده است و یا یکی از یاتاقانآ*ها خراب شده است :
اگر پیچ محور آرمیچر که پروانه مکش و کانال هوا را در محلآ*های خود سفت نگه میآ*دارد شل شده باشد یاتاقانآ*ها خوردگی پیدا کرده باشند. صدای ناهنجار ایجاد میآ*شود که بایستی در این شرایط ، پیچ را سفت کرده و یاتاقانآ*ها را تعویض کنید.

دستگاه با لرزش کار میآ*کند.

نگه دارندهآ*های لاستیکی موتور شل یا خراب است :
نگه دارندهآ*های موتور را به دو قسمت بازدید کنید اگر شل شدهآ*اند آنها را محکم کنید. چنانچه هر یک از آنها خراب شده است تعویض کنید.

همچنین بینید

جاروبرقی
کیسه زباله