ما با gui یک شکل درست کرده و کدc save کردیم حال میخواحیم ان را رو lcd نشان دهیم اما نمیدانیم در main چی بنویسیم که نشان دهد ؟
ایا خودgui builder , در کد c pinconfigure می کند؟