نتیجه اتصال سری منابع جریان واقعی با ایده آل چه تفاوتی دارن؟