ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
 1. #1
  2011/07/09
  مشهد
  489
  15

  مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  با سلام خدمت دوستان و اساتید؛

  کدهای زیادی رو امتحان کردم و نمونه های زیادی رو چک کردم، ولی هرکار می کنم همون اوایل ارتباط گیر میکنه تو این حلقه چک:
  [code=c]while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));[/code]

  از I2C1 استفاده میکنم و این هم کدهای راه اندازیش:
  [code=c]//-----------------------------------------------------------------------------
  // Copyright:
  // Author:
  // Remarks:
  // known Problems:
  // Version: 0.0.1
  // Description: I2C Configuration library (.c)
  //
  //-----------------------------------------------------------------------------

  #include <stm32f10x.h>
  #include <stm32f10x_conf.h>
  #include "I2C_Configuration.h"

  #define I2C_Speed 100000
  #define I2C1_SLAVE_ADDRESS7 0xA0
  #define I2C_PageSize 4

  #define EEPROM_Block0_ADDRESS 0xA0 /* E2 = 0 */
  //#define EEPROM_Block1_ADDRESS 0xA2 /* E2 = 0 */
  //#define EEPROM_Block2_ADDRESS 0xA4 /* E2 = 0 */
  //#define EEPROM_Block3_ADDRESS 0xA6 /* E2 = 0 */

  u16 EEPROM_ADDRESS;

  void i2cInit(void){

  /* Enable PortB Clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE );
  /* Enable I2C1 Clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE) ;

  /* Configure I2C1 pins */
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

  /* Configure I2C1 pins: SCL and SDA */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);


  /* I2C1 Configuration */
  I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;

  /* I2C configuration */
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_SLAVE_ADDRESS7;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;

  /* I2C Peripheral Enable */
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  /* Apply I2C configuration after enabling it */
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);

  }

  /************************************************** *****************************
  * Function Name : I2C_EE_Init
  * Description : Initializes peripherals used by the I2C EEPROM driver.
  * Input : None
  * Output : None
  * Return : None
  ************************************************** *****************************/
  void I2C_EE_Init()
  {
  /* depending on the EEPROM Address selected in the i2c_ee.h file */
  #ifdef EEPROM_Block0_ADDRESS
  /* Select the EEPROM Block0 to write on */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block0_ADDRESS;
  #endif
  #ifdef EEPROM_Block1_ADDRESS
  /* Select the EEPROM Block1 to write on */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block1_ADDRESS;
  #endif
  #ifdef EEPROM_Block2_ADDRESS
  /* Select the EEPROM Block2 to write on */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block2_ADDRESS;
  #endif
  #ifdef EEPROM_Block3_ADDRESS
  /* Select the EEPROM Block3 to write on */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block3_ADDRESS;
  #endif
  }

  /************************************************** *****************************
  * Function Name : I2C_EE_BufferWrite
  * Description : Writes buffer of data to the I2C EEPROM.
  * Input : - pBuffer : pointer to the buffer containing the data to be
  * written to the EEPROM.
  * - WriteAddr : EEPROM's internal address to write to.
  * - NumByteToWrite : number of bytes to write to the EEPROM.
  * Output : None
  * Return : None
  ************************************************** *****************************/
  void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
  {
  u8 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;

  Addr = WriteAddr % I2C_PageSize;
  count = I2C_PageSize - Addr;
  NumOfPage = NumByteToWrite / I2C_PageSize;
  NumOfSingle = NumByteToWrite % I2C_PageSize;

  /* If WriteAddr is I2C_PageSize aligned */
  if(Addr == 0)
  {
  /* If NumByteToWrite < I2C_PageSize */
  if(NumOfPage == 0)
  {
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
  }
  /* If NumByteToWrite > I2C_PageSize */
  else
  {
  while(NumOfPage--)
  {
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, I2C_PageSize);
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
  WriteAddr += I2C_PageSize;
  pBuffer += I2C_PageSize;
  }

  if(NumOfSingle!=0)
  {
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
  }
  }
  }
  /* If WriteAddr is not I2C_PageSize aligned */
  else
  {
  /* If NumByteToWrite < I2C_PageSize */
  if(NumOfPage== 0)
  {
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
  }
  /* If NumByteToWrite > I2C_PageSize */
  else
  {
  NumByteToWrite -= count;
  NumOfPage = NumByteToWrite / I2C_PageSize;
  NumOfSingle = NumByteToWrite % I2C_PageSize;

  if(count != 0)
  {
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
  WriteAddr += count;
  pBuffer += count;
  }

  while(NumOfPage--)
  {
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, I2C_PageSize);
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
  WriteAddr += I2C_PageSize;
  pBuffer += I2C_PageSize;
  }
  if(NumOfSingle != 0)
  {
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
  }
  }
  }
  }

  /************************************************** *****************************
  * Function Name : I2C_EE_ByteWrite
  * Description : Writes one byte to the I2C EEPROM.
  * Input : - pBuffer : pointer to the buffer containing the data to be
  * written to the EEPROM.
  * - WriteAddr : EEPROM's internal address to write to.
  * Output : None
  * Return : None
  ************************************************** *****************************/
  void I2C_EE_ByteWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr)
  {
  /* Send STRAT condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);

  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));

  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);

  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));

  /* Send the EEPROM's internal address to write to */
  I2C_SendData(I2C1, WriteAddr);

  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));

  /* Send the byte to be written */
  I2C_SendData(I2C1, *pBuffer);

  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));

  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  }

  /************************************************** *****************************
  * Function Name : I2C_EE_PageWrite
  * Description : Writes more than one byte to the EEPROM with a single WRITE
  * cycle. The number of byte can't exceed the EEPROM page size.
  * Input : - pBuffer : pointer to the buffer containing the data to be
  * written to the EEPROM.
  * - WriteAddr : EEPROM's internal address to write to.
  * - NumByteToWrite : number of bytes to write to the EEPROM.
  * Output : None
  * Return : None
  ************************************************** *****************************/
  void I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite)
  {
  /* While the bus is busy */
  while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));

  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);

  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));

  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);

  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));

  /* Send the EEPROM's internal address to write to */
  I2C_SendData(I2C1, WriteAddr);

  /* Test on EV8 and clear it */
  while(! I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));

  /* While there is data to be written */
  while(NumByteToWrite--)
  {
  /* Send the current byte */
  I2C_SendData(I2C1, *pBuffer);

  /* Point to the next byte to be written */
  pBuffer++;

  /* Test on EV8 and clear it */
  while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  }

  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  }

  /************************************************** *****************************
  * Function Name : I2C_EE_BufferRead
  * Description : Reads a block of data from the EEPROM.
  * Input : - pBuffer : pointer to the buffer that receives the data read
  * from the EEPROM.
  * - ReadAddr : EEPROM's internal address to read from.
  * - NumByteToRead : number of bytes to read from the EEPROM.
  * Output : None
  * Return : None
  ************************************************** *****************************/
  void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
  {
  /* While the bus is busy */
  while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));

  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);

  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));

  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);

  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));

  /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);

  /* Send the EEPROM's internal address to write to */
  I2C_SendData(I2C1, ReadAddr);

  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));

  /* Send STRAT condition a second time */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);

  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));

  /* Send EEPROM address for read */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);

  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));

  /* While there is data to be read */
  while(NumByteToRead)
  {
  if(NumByteToRead == 1)
  {
  /* Disable Acknowledgement */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);

  /* Send STOP Condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  }

  /* Test on EV7 and clear it */
  if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
  {
  /* Read a byte from the EEPROM */
  *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);

  /* Point to the next location where the byte read will be saved */
  pBuffer++;

  /* Decrement the read bytes counter */
  NumByteToRead--;
  }
  }

  /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
  }

  /************************************************** *****************************
  * Function Name : I2C_EE_WaitEepromStandbyState
  * Description : Wait for EEPROM Standby state
  * Input : None
  * Output : None
  * Return : None
  ************************************************** *****************************/
  void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)
  {
  vu16 SR1_Tmp = 0;

  do
  {
  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  /* Read I2C1 SR1 register */
  SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1);
  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
  }while(!(I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1) & 0x0002));

  /* Clear AF flag */
  I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_FLAG_AF);

  /* STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  }
  [/code]

  ممنون میشم اگه دوستان تجربه ای دارن کمک کنن.
  با تشکر

  پ.ن: پایه های I2C پول پ شدن و پایه های آدرس دهی at24c01 هم طبق گفته دیتاشیت واسه آدرس عمومیش Gnd شدن.

  «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
 2. #2
  2008/10/24
  528
  144

  پاسخ : مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  وقت بخیر

  کد راه اندازی که توی همه کتابخانه ها هست !!!!!! شما برنامه main خودتو بذار ببینیم چه کردی !!؟؟
 3. #3
  2011/07/09
  مشهد
  489
  15

  پاسخ : مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  نقل قول نوشته اصلی توسط taktrashe
  وقت بخیر

  کد راه اندازی که توی همه کتابخانه ها هست !!!!!! شما برنامه main خودتو بذار ببینیم چه کردی !!؟؟
  برنامه Main که چیز خاصی نداره!
  اول فراخوانی تابع i2cInit() و بعد از اون یه فراخوانی برای نوشتن، مثلاً:
  [code=c]i2cInit();
  I2C_EE_Init();
  I2C_EE_ByteWrite(10,10);[/code]

  و در نهایت گیر کردن توی حلقه ای که در پست اول گفتم.

  «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
 4. #4
  2007/08/04
  اصفهان
  577
  5

  پاسخ : مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  تا اونجا که یادمه سمپلش کار می کرد
  فيلم آموزشي ميکروکنترلر LPC1768
  فيلم آموزشي تکميلي و پيشرفته ميکروکنترلر LPC1768
  فيلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
  فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
 5. #5
  2008/10/24
  528
  144

  پاسخ : مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6  برنامه Main که چیز خاصی نداره!
  همه چیز تو main هست مابقی که کتابخانه است دوست خوب !! اگه Main چیزی نداره !! پاکش کن و کمپایل کن برنامه رو !!

  بگذریم !! تو پروژه تون ببینید دستوری که گیر کرده کدوم یک از این 3 تابع توی Main هست !!؟؟
 6. #6
  2011/07/09
  مشهد
  489
  15

  پاسخ : مشکل در راه اندازي AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  نقل قول نوشته اصلی توسط mzarkoob
  تا اونجا که يادمه سمپلش کار مي کرد
  قبلا رو يه بورد آماده با سمپل i2c نرم افزاري جواب گرفته بودم.ولي اين عجيبه واسم.

  نقل قول نوشته اصلی توسط taktrashe

  همه چيز تو main هست مابقي که کتابخانه است دوست خوب !! اگه Main چيزي نداره !! پاکش کن و کمپايل کن برنامه رو !!

  بگذريم !! تو پروژه تون ببينيد دستوري که گير کرده کدوم يک از اين 3 تابع توي Main هست !!؟؟
  متوجه منظورم نشدين. اينکه ميگم main ک چيزي نداره. يعني همه ي موارد مربوط به config و توابع ارتباط با ic توي کتابخونه هس و main فقط فراخونيه.
  در مورد اينکه کدوم خط گير ميکنه هم که گفتم. توي پست اول.
  يعني همون اول ارتباط i2c و قبل از حتي آدرس دهي بايت هاي آيسي.
  البته براي اينکه وقتتون گرفته نشه توابع رو چک کنيد، تابع writeByte منظورمه.

  «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
 7. #7
  2008/10/24
  528
  144

  پاسخ : مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  وقت بخیر

  با توجه به دستورات I2c بعد از ارسال start سخت ماجول وازد مد ماستر میشود !!

  کد:
  /** 
   * @brief Communication start
   * 
   * After sending the START condition (I2C_GenerateSTART() function) the master 
   * has to wait for this event. It means that the Start condition has been correctly 
   * released on the I2C bus (the bus is free, no other devices is communicating).
   * 
   */
  /* --EV5 */
  #define I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT      ((uint32_t)0x00030001) /* BUSY, MSL and SB flag */
  برای چک کردن صحت خط و درستی ارسال استارت دستور

  کد:
   while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  استفاده میشود ! در صورتی که خط I2c آزاد نباشد و ماجول وازد این مرحله نشود ! در حالت انتظار می ماند .
 8. #8
  2011/07/09
  مشهد
  489
  15

  پاسخ : مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  نقل قول نوشته اصلی توسط taktrashe
  وقت بخیر

  با توجه به دستورات I2c بعد از ارسال start سخت ماجول وازد مد ماستر میشود !!

  کد:
  /** 
   * @brief Communication start
   * 
   * After sending the START condition (I2C_GenerateSTART() function) the master 
   * has to wait for this event. It means that the Start condition has been correctly 
   * released on the I2C bus (the bus is free, no other devices is communicating).
   * 
   */
  /* --EV5 */
  #define I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT      ((uint32_t)0x00030001) /* BUSY, MSL and SB flag */
  برای چک کردن صحت خط و درستی ارسال استارت دستور

  کد:
   while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  استفاده میشود ! در صورتی که خط I2c آزاد نباشد و ماجول وازد این مرحله نشود ! در حالت انتظار می ماند .
  خب؟
  اینکه دقیقاً صورت مشکل بود :| دلیلش یا راه حلشو میخواستم بدونم...

  «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
 9. #9
  2008/10/24
  528
  144

  پاسخ : مشکل در راه اندازی AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  وقت بخیر

  ستفاده میشود ! در صورتی که خط I2c آزاد نباشد و ماجول وازد این مرحله نشود ! در حالت انتظار می ماند .
  جواب در همین خط بالاست استاد ! خطوط I2C شما احتمالا آزاد نمیشوند که در انتظار می ماند !

  متاسفانه دوست عزیز ( ناراحت نشوید ) جوری برخورد می فرمایید که دوستان دیگر نمایندگی Stm هستند و موظف به پاسخ گویی دقیق ، بطوری که یک راست بروند سر اصل مطلب و اشکال رو عنوان کنند !! شما که خود برنامه رو نوشتید و سخت افزار دستتون هست در حال بررسی و عیب یابی هستید ! چه برسد به دوستی که از راه دور قصد کمک دارد !

  اینحانب یا دیگر دوستان ! بر اساس تجربه نکاتی که بنظرمون میرسه رو مطرح میکنیم !! اشکال و نکنه اصلی رو خود شما میتونید بررسی و کشف کنید
 10. #10
  2011/07/09
  مشهد
  489
  15

  پاسخ : مشکل در راه اندازي AT24C01 EEPROM با STM32F103RBT6

  نقل قول نوشته اصلی توسط taktrashe
  وقت بخير

  جواب در همين خط بالاست استاد ! خطوط I2C شما احتمالا آزاد نميشوند که در انتظار مي ماند !

  متاسفانه دوست عزيز ( ناراحت نشويد ) جوري برخورد مي فرماييد که دوستان ديگر نمايندگي Stm هستند و موظف به پاسخ گويي دقيق ، بطوري که يک راست بروند سر اصل مطلب و اشکال رو عنوان کنند !! شما که خود برنامه رو نوشتيد و سخت افزار دستتون هست در حال بررسي و عيب يابي هستيد ! چه برسد به دوستي که از راه دور قصد کمک دارد !

  اينحانب يا ديگر دوستان ! بر اساس تجربه نکاتي که بنظرمون ميرسه رو مطرح ميکنيم !! اشکال و نکنه اصلي رو خود شما ميتونيد بررسي و کشف کنيد
  نميدونم شما چرا بد برداشت ميکنيد پست هاي منو؟
  برعکس من اصن از اين اخلاقا ندارم ک بخوام بشينم کسي کمک کنه يا طلب داشته باشم.
  اگر هم پست اولم رو مطالعه بفرماييد، خودم هم گفتم کدوم خط و کجا گير ميکنه با اينکه مدارات پيشنهادي لحاظ شده و باز هم جواب نميده! و در نهايت نوشتم دوستاني که تجربه ي اينو داشتن، اگه لطف کنن کمک کنن!
  کجاي اين حس طلبکاري بود؟ :|
  تاپيکهاي قبلي ام ک داشتم يا دوستان کمک کردن به نتيجه رسيده و يا سرچ کردم يا تجربه اي به نتيجه رسيدم، پست هاي اولش رو اديت کردم و راه حل رو گذاشتم تا اگه کس ديگه اي به مشکل مشابه من خورد روال کار رو بدونه. و هيچ علاقه اي هم ندارم ديگران رو اذيت کنم تا مشکل خودم حل بشه.

  موفق باشيد

  «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

 1. راه اندازی EEPROM خارجی AT24C16 یا AT24Cxx
  توسط homayon در انجمن خانواده Arduino
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2016/03/28, 18:23
 2. مشکل در راه اندازی eeprom 512k با sam7x256
  توسط Sara_R در انجمن ATMEL
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2015/08/26, 14:00
 3. راه اندازي fatfs با stm32f103rbt6
  توسط جعفري نيا در انجمن STM
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2015/04/20, 20:02
 4. نحوه راه اندازی حافظه های EEPROM & FLASH در MPLAB !!؟؟
  توسط arash.golsaz در انجمن میکروکنترلرهای PIC
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/09/08, 21:52
 5. راه اندازی حافظه ی یک مگابایتی EEPROM
  توسط asadi_keyhan در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2009/01/16, 17:28

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •