دوستان مخابرات کار عزیز
چگونه می شود یک آنتن 433.92 مگ شبیه فنر محاسبه و ساخت؟
تشکر