سلام دوستان
جدیدا یادگیری آرم رو با میکروهای LPC2138 شروع کردم.
برنامه ای نوشتم که مربوط میشه به روشن و خاموش کردن port0.0 میکرو با استفاده از وقفه تایمر صفر.
با استفاده از debug نرم افزار keil چک کردم، برنامه تا حلقه while پیش میره و ریجستر وقفه هم فعال میشه ولی وارد وقفه نمیشه که کارو انجام بده.
لطفا راهنمایی کنید
با تشکر
کد:
#include "LPC213x.H" 
void T0_INT(void) __irq {
	
	FIO0PIN=~FIO0PIN;
	T0TC=0;
	VICVectAddr=0;
	T0IR=0x01;
}
	
int main(void) 
{ 
VPBDIV = 0x00; //
SCS |= 0x01;
FIO0DIR=0x01;
FIO0MASK=0xfffffffe;
T0TCR = 0x02;
T0MCR = 0x03; //
T0MR0 = 15000000; //
T0CTCR= 0x00; // 
VICIntSelect=0;
VICIntEnable=0x010;
VICVectAddr4=(unsigned int)T0_INT;
T0TCR = 0x01; //enable timer and start to count
T0TC=0;	//make the counter to count from TC=0
while(1);
}