سلام.

كسي هست كه در مورد استپ ها در PLC دلتا توضيحاته كاملي ارائه بده . و اگه همراه با يك مثال كاربردي باشه كه چه بهتر