سلام دوستان
ازدوستان کسی یک مدارصددرصدعملی که بشه موج کاملامربعی وبافرکانس ثابت بااستفاده ازکریستال مثلا بین 30 تا45کیلوهرتزتولیدکردروداره من چندتامدارباگیت های سی ماس وکریستال 32یا38ویا40کیلوهرتزبرخوردکرد م اماهیچکدوم مربعی کامل نمیده و...