سلام. لطفا درموردتعمير محافظ هاي برق بنده راراهنمايي کنيد...وقتي محافظ برق را روشن ميکنم چراغled اولي که معمولا قرمز است روشن ميشه اماپس از گذشت زمان تاخيربه همان حالت باقي مانده ودرمجموع محافظ عمل نميکند(برق به رله نميرسد )
لطفاراهنمايي کنيد که مشکل از کجاست وايراد چيست؟