با سلام. بنده می خوام یه کد متلب برای لبه یابی فازی بنویسم. اما کدی که نوشتم به درستی کار نمیکنه و خطای زیر رو میده.
فکر می کنم مشکلش در تعریف فانکشن هندل در دستور colfilt باشه.
??? Error using ==> reshape
To RESHAPE the number of elements must not change.

Error in ==> colfilt at 149
b = reshape(feval(fun,x,params{:}), size(a));

Error in ==> app0 at 66
x1=uint8(colfilt(x1,[2,2],'sliding',@fuzedge1))

تعریف تابع :
unction [ uu ] = fedge1( P11,P21,P31,P41 )

kk=readfis('fis.fis&#039
t=kk.input

P11=double(t(1).name)
P21=double(t(2).name)
P31=double(t(3).name)
P41=double(t(4).name)
P=[P11;P21;P31;P41]
uu=evalfis(P(:,2),kk)

end