سلام
می خواهم به رایانه سریال ارسال کنم اما رابط کاربری عدد رو بصورت کامل نشون نمی ده گاهی یکان رو نشان می ده و گاهی یکان و دهگان رو و عدد چشمک هم می زنه لطفا را هنمایی کنیدvoid setup() {
Serial.begin(9600);
}
float Time = 0;
void loop() {
Time = 0.10 + Time;
delay(1000);

Serial.println(Time);
}