آیا میشه مودم ADSL رو بدون اینکه به نت متصل شده باشه توسط گوشی اندرویدی کنترول کرد؟به عبارتی گوشی مودم را پیدا کرده و بعد از متصل شدن به مودم میشه دیتایی به مودم ارسال کرد(ADSL IN ACCESS POINT)؟اگر بله .حداقل به یه راهنمایی کلی نیاز دارم