سلام
يک باتري ليتيمي کتابي قابل شارژ دارم مي خواهم يک مدار شارژر خوب برايش بسازم.
کسي مداري که جواب بده سراغ داره ؟