سلام
میدان الکتریکی حاصل از خطوط توزیع چه اندازه هست؟
با چی میشه اندازه گیری کرد؟
تشکر