سلام
پروژه من ارسال چند کاراکتر با این ماژول هاست.اما این ماژول ها خیلی نویز دریافت میکنند.بنابر این باید از روش کدگذاری استفاده کرد.من با کدویژن کار میکنم.اگه میشه نحوه کدگذاری با کد هاش رو واسم بگذارین
(کدهای بسکامشو پیدا میشه ولی کد سی نمی دونم چرا کم تره در صورتی که قدرت سی از بیسیک خیلی بیشتره)