دوست عزیز رشته شما الکترونیک نیست و باید ظاهرا از افارد متخصص استفاده کنید. اینطوری کارتون سریع تر و دقیق تر و مطمنا با هزینه زمانی و مالی کمتر انجام خواهد شد