سلام
من میخام در هیستوگرام تصویر ، محلی که شروع به زیاد شدن می کند و محلی که به پایین نمودار میرسه و خط افقی را قطع می کند را پیدا کنم . مثلا در تصویری که ارسال کردم . دو نقطه مشخص شده را میخوام پیدا کنم و توی متلب پیاده سازی کنم .
به نظر شما چه طور میتونم این دو نقطه را پیدا کنم .