مداری میخاستم که فراصوت تولید کنه 20کیلوهرتز تا30کیلوهرتز