سلام دوستان
من 10 عدد plc logo siemens v8 دارم
که میخوام متغیر های کانتر را از طریق کامپیوتر کم و زیاد کنیم و ببینیم