چطور میشه با استفاده از eeprom اردیونو مگا موقعیت و تعداد استپهای استپ موتور رو ذخیره کرد.تا با قطع برق موقعیت خودش را گم نکند و تداد پالسهایی که مانده ادامه دهد و از صفر شروع نکند. لطفا کمک کنید