باسلام
برای تعمیرتخصصی مادربردکامپیوترباازکدام قسمت سئوال نمود