سلام دوستان من برای تعیین وزن و بایاس شبکه از الگوریتم ICA استفاده کردم. اما تعیین پارامترهای الگوریتم با بر چه اساس باشه. یعنی تعداد کل کشور- استعمار گرهاو...؟ آیا میشه از این الگوریتم ها برای تعیین تعداد نورون ها و لایه های پنهان نیز استفاده کرد؟