سلام
کسی می دوند روش Compressive Sensing چه طوری کارکردش؟