ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. #1
  2013/05/06
  شیراز
  16
  0

  اشکال در یک پارامتر در برنامه

  با سلام
  توی برنامه زیر در بخش genric پارامتری به صورت number_of_butterfly_operators : integer := 1 تعریف شده با مقدار عددی 1. متوجه نمیشم این پارامتر چیه و چرا تو بعضی حلقه ا از این استفاده شده که باعث میشه کلا حلقه یه بار انجام بشه. چرا مقدارش یک هست/
  گیج شدمو لطفا اگه کسی بلده کمکم کنه :cry2:  -- N-point FFT control
  ----------------------

  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.numeric_std.all;

  library ieee;
  use ieee.fixed_float_types.all;
  use ieee.fixed_pkg.all;

  entity radix_2_fft_control is

  generic (

  -- data width of the real and imaginary part
  data_width : integer := 14;

  -- points
  number_of_points : integer := 512;

  -- stages
  -- 2^nos = nop
  number_of_stages : integer := 9;

  -- number of bufferfly operators
  number_of_butterfly_operators : integer := 1

  );

  port (

  -- system clock
  clk : in std_logic;

  -- system reset
  nrst : in std_logic;

  -- all operations are done
  done : inout std_logic;

  -- x0 for butterfly operators
  x0_re : out std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);
  x0_im : out std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);

  -- x1 for butterfly operators
  x1_re : out std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);
  x1_im : out std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);

  -- twiddle factor for butterfly operators
  wk_re : out std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);
  wk_im : out std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);

  -- y0 for butterfly operators
  y0_re : in std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);
  y0_im : in std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);

  -- y1 for butterfly operators
  y1_re : in std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);
  y1_im : in std_logic_vector(number_of_butterfly_operators * data_width - 1 downto 0);

  -- initial data
  data_in_re : in std_logic_vector (number_of_points * data_width - 1 downto 0);
  data_in_im : in std_logic_vector (number_of_points * data_width - 1 downto 0);

  -- output data
  data_out_re : out std_logic_vector (number_of_points * data_width - 1 downto 0);
  data_out_im : out std_logic_vector (number_of_points * data_width - 1 downto 0);

  -- twiddle factor
  wk_in_re : in std_logic_vector (number_of_points/2 * data_width - 1 downto 0);
  wk_in_im : in std_logic_vector (number_of_points/2 * data_width - 1 downto 0)

  );

  end radix_2_fft_control;

  -- Function Implementation 0
  architecture FIMP_0 of radix_2_fft_control is

  signal data_re : std_logic_vector (number_of_points * data_width - 1 downto 0);
  signal data_im : std_logic_vector (number_of_points * data_width - 1 downto 0);

  signal count_in : std_logic_vector (number_of_butterfly_operators * (number_of_stages - 1) - 1 downto 0);

  signal address_out_0 : std_logic_vector (number_of_butterfly_operators * number_of_stages - 1 downto 0);
  signal address_out_1 : std_logic_vector (number_of_butterfly_operators * number_of_stages - 1 downto 0);

  signal current_stage : integer range 0 to number_of_stages;

  constant counter_max : integer := 2**(number_of_stages - 1) - 1;
  signal counter: integer range 0 to counter_max;

  component agu is

  generic ( address_width : integer := 8 );

  port (
  count_in : in std_logic_vector(address_width - 2 downto 0);
  current_stage : in integer range 0 to address_width - 1;
  address_out_0 : out std_logic_vector(address_width - 1 downto 0);
  address_out_1 : out std_logic_vector(address_width - 1 downto 0)
  );

  end component;

  component array_slicer is

  generic (
  data_width : integer := 16;
  array_length : integer := 8;
  address_width : integer := 3
  );

  port (
  array_in : in std_logic_vector(array_length * data_width - 1 downto 0);
  address_in : in std_logic_vector(address_width - 1 downto 0);
  data_out : out std_logic_vector(data_width - 1 downto 0)
  );

  end component;

  signal startup_flag : std_logic;

  begin

  -- read out twiddle factors
  process (clk, nrst)

  begin

  if (nrst = '0&#039 then

  x0_re <= (others => '0'
  x0_im <= (others => '0'
  x1_re <= (others => '0'
  x1_im <= (others => '0'

  wk_re <= (others => '0'
  wk_im <= (others => '0'

  done <= '0';

  startup_flag <= '0';
  current_stage <= 0;
  counter <= 0;

  data_re <= (others => '0'
  data_im <= (others => '0'

  elsif (clk'event and clk = '1&#039 then

  if startup_flag = '0' then
  -- read initial data

  data_re <= data_in_re;
  data_im <= data_in_im;
  startup_flag <= '1';

  elsif done = '1' then
  -- output data
  data_out_re <= data_re;
  data_out_im <= data_im;

  else
  -- compute
  -- generate data addresses
  for i in 0 to number_of_butterfly_operators - 1 loop
  count_in( (i+1) * (number_of_stages - 1) - 1
  downto
  i * (number_of_stages - 1)
  ) <= std_logic_vector(to_unsigned(counter + i, number_of_stages - 1));
  end loop;

  -- output twiddle factor
  for i in 0 to number_of_butterfly_operators - 1 loop
  wk_re( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width ) <= wk_in_re( (counter + i + 1) * data_width - 1 downto (counter + i) * data_width);
  wk_im( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width ) <= wk_in_im( (counter + i + 1) * data_width - 1 downto (counter + i) * data_width);
  end loop;

  -- record butterfly operation results in the previous clock cycle
  for i in 0 to number_of_butterfly_operators - 1 loop
  if (counter /= 0 or current_stage /= 0) then
  data_re((to_integer(unsigned(address_out_0( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) + 1) * data_width - 1
  downto
  to_integer(unsigned(address_out_0( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) * data_width
  ) <= y0_re( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width );

  data_im((to_integer(unsigned(address_out_0( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) + 1) * data_width - 1
  downto
  to_integer(unsigned(address_out_0( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) * data_width
  ) <= y0_im( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width );

  data_re((to_integer(unsigned(address_out_1( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) + 1) * data_width - 1
  downto
  to_integer(unsigned(address_out_1( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) * data_width
  ) <= y1_re( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width );

  data_im((to_integer(unsigned(address_out_1( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) + 1) * data_width - 1
  downto
  to_integer(unsigned(address_out_1( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages))) * data_width
  ) <= y1_im( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width );
  end if;
  end loop;

  -- update counter and stage
  if counter < counter_max + 1 - number_of_butterfly_operators then

  counter <= counter + number_of_butterfly_operators;

  if current_stage = number_of_stages - 1 then
  done <= '1';
  end if;

  else
  counter <= 0;

  if (current_stage < number_of_stages) then
  current_stage <= current_stage + 1;
  end if;

  end if;

  end if;

  end if;
  end process;

  GEN_AGU: for i in 0 to number_of_butterfly_operators - 1 generate
  agu_0: agu
  generic map (number_of_stages)
  port map ( count_in( (i+1) * (number_of_stages - 1) - 1 downto i * (number_of_stages - 1) ),
  current_stage,
  address_out_0( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages),
  address_out_1( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages) );
  end generate GEN_AGU;

  GEN_ARRAY_SLICER: for i in 0 to number_of_butterfly_operators - 1 generate

  array_slicer_0_re: array_slicer
  generic map (data_width, number_of_points, number_of_stages)
  port map ( data_re,
  address_out_0( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages),
  x0_re( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width) );

  array_slicer_0_im: array_slicer
  generic map (data_width, number_of_points, number_of_stages)
  port map ( data_im,
  address_out_0( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages),
  x0_im( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width) );

  array_slicer_1_re: array_slicer
  generic map (data_width, number_of_points, number_of_stages)
  port map ( data_re,
  address_out_1( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages),
  x1_re( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width) );

  array_slicer_1_im: array_slicer
  generic map (data_width, number_of_points, number_of_stages)
  port map ( data_im,
  address_out_1( (i+1) * number_of_stages - 1 downto i * number_of_stages),
  x1_im( (i+1) * data_width - 1 downto i * data_width) );

  end generate GEN_ARRAY_SLICER;

  end FIMP_0;
 2. #2
  2007/10/14
  تهران
  1,335
  41

  پاسخ : اشکال در یک پارامتر در برنامه

  Generic وقتی استفاده میشه که قصد داریم کد نوشته شده کلی باشه و با تغییر یک پارامتر طراحی مجبور نباشیم که کل قسمت های مربوطه رو عوض کنیم مثلاً اگه یک تصویر ورودی با سایز MxN داریم اگه این M و N رو پارامتر Generic تعریف کنیم با تغییر همین دو مقدار و سنتز مجدد میتونیم از همون کد برای تصویر ورودی با سایز متفاوت استفاده کنیم.
  در اینجا هم پارامتری که شما گفتین میتونه بیشتر از یک باشه ولی توی این کد مقدار 1 جوابگو بوده. الان پیاده سازی FFT یادم نیست ولی اگه به معماری های مختلف و نحوه پیاده سازیشون نگاه بندازی متوجه میشی این پارامتر چیه و چرا اینجا مقدارش یکه.
  لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
  لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
  با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
  اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
  يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

 1. اشکال در برنامه
  توسط bravehamid در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/07/14, 15:29
 2. اشکال در برنامه
  توسط amirbahador87 در انجمن Matlab
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/02/13, 11:03
 3. اشکال در برنامه
  توسط able در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2013/02/07, 07:31
 4. اشکال در برنامه
  توسط qom86 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2011/06/15, 11:38
 5. پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2009/04/03, 20:04

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •