سلام

لطفا یک نمونه برنامه برای ارتباط با ماژول مبدل آنالوگ ads1110 برایم بفرستید

اولا شماره آدرس ماژول را نمیدانم