ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.


جهت تبلیغ در وب سایت ECA کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
 1. #1
  2008/01/26
  تهران
  30
  0

  کمک برای فرکانس متر با 8051

  سلام ، من یه پروژه فرکانس متر 8051 دارم که برنامشو نوشتم ولی توی پروتئوس روی lcd چیزی نشون نمیده :sad: فکر کنم برنامه ی lcd یا وقفه ها مشکل داره پایه های lcd رو هم درست وصل کرد. اینم برنامه:
  ORG 0
  LJMP MAIN
  ORG 000BH
  LJMP T0ISR
  ORG 001BH
  LJMP T1ISR
  ORG 0030H
  MAIN:
  MOV R0,#0
  MOV R3,#20
  MOV IE,#10001010B
  MOV TMOD,#61H
  MOV TH1,#00H
  SETB TR1
  AA: MOV TL0,#0B0H
  MOV TH0,#3CH
  SETB TR0
  HERE1:JNB TF0,HERE1
  HERE2:JNB TF1,HERE2
  T0ISR:
  CLR TF0
  CLR TR0
  DJNZ R3,AA
  MOV B,#255
  MOV A,R0
  MUL AB
  ADD A,TL1
  MOV R1,A
  MOV A,B
  ADDC A,TH1
  MOV R2,A
  CALL LCD
  MOV R0,#0
  MOV R3,#20
  SETB TR0
  RETI
  T1ISR:
  INC R0
  CLR TR1
  CLR TF1
  RETI
  LCD:
  MOV A,#38H
  CALL COMMAND
  CALL DELAY
  MOV A,#0CH
  CALL COMMAND
  CALL DELAY
  MOV A,#06H
  CALL COMMAND
  CALL DELAY
  MOV A,#01H
  CALL COMMAND
  CALL DELAY
  MOV A,#'f'
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,#'r'
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,#'e'
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,#'q'
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,#':'
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,R2
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,R1
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,#'H'
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  MOV A,#'Z'
  CALL DISPLAY
  CALL DELAY
  COMMAND:
  MOV P2,A
  CLR P0.0
  CLR P0.1
  SETB P0.2
  CLR P0.2
  RET
  DELAY:
  MOV R4,#100
  BB: MOV R5,#200
  CC: DJNZ R5,CC
  DJNZ R4,BB
  RET
  DISPLAY:
  MOV P2,A
  SETB P0.0
  CLR P0.1
  SETB P0.2
  CLR P0.2
  RET
  END
  تو رو خدا کمک کنید! خیلی مهمه :cry:
 2. #2
  2008/08/26
  57
  1

  پاسخ : کمک برای فرکانس متر با 8051


  ;
  ;
  LCD_PORT EQU P1
  RS BIT P3.0
  EN BIT P3.1
  CONTROL BIT P3.4
  rec_a equ 47

  ORG 0000
  ;--------------------------
  ; *** MAIN *** ---
  ;--------------------------
  MAIN:
  CALL INIT
  MOV DPTR,#DATA_FR
  CALL WRITE
  LOOP_MAIN:
  MOV TH1,#00
  MOV TL1,#00

  CLR CONTROL
  SETB TR1
  CALL DELAY_100msec
  CLR TR1
  JBC TF1,DISPLAY_ERROR

  MOV A,TH1
  CJNE A,#HIGH(650),NOT_650
  MOV A,TL1
  CJNE A,#LOW(650),NOT_650
  NOT_650:
  JNC GR_65K
  MOV TH1,#00
  MOV TL1,#00
  SETB CONTROL
  SETB TR1
  CALL DELAY_1SEC
  CLR TR1
  CALL DIS_LT_65K
  JMP LOOP_MAIN
  DISPLAY_ERROR:
  CALL ERROR
  JMP MAIN
  GR_65K:
  MOV A,TH1
  CJNE A,#HIGH(6550),NOT_6550
  MOV A,TL1
  CJNE A,#LOW(6550),NOT_6550
  NOT_6550:
  JNC GR_650K
  MOV TH1,#00
  MOV TL1,#00
  CLR CONTROL
  SETB TR1
  CALL DELAY_1SEC
  CLR TR1

  CALL DIS_LT_650K
  JMP LOOP_MAIN

  GR_650K:
  CALL DIS_LT_6500K
  JMP LOOP_MAIN
  ;--------------------------
  ; *** ERROR *** ---
  ;--------------------------
  ERROR:
  MOV A,#01
  CALL COM

  MOV DPTR,#DATA1_ERROR
  CALL WRITE

  MOV A,#0C0H
  CALL COM

  MOV DPTR,#DATA2_ERROR
  CALL WRITE

  CALL DELAY_1SEC
  CALL DELAY_1SEC

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DIV 10000 ***--
  ;--------------------------
  DIV_10000:
  MOV A,TH1
  CJNE A,#HIGH(10000),NO_10000
  MOV A,TL1
  CJNE A,#LOW(10000),NO_10000
  MOV TH1,#00
  MOV TL1,#00
  INC R5
  EXIT_DIV_10000:
  RET
  NO_10000:
  JC EXIT_DIV_10000
  MOV A,TL1
  CLR C
  SUBB A,#LOW(10000)
  MOV TL1,A
  MOV A,TH1
  SUBB A,#HIGH(10000)
  MOV TH1,A
  INC R5
  JMP DIV_10000
  ;--------------------------
  ; *** DIV 1000 *** --
  ;--------------------------
  DIV_1000:
  MOV A,TH1
  CJNE A,#HIGH(1000),NO_1000
  MOV A,TL1
  CJNE A,#LOW(1000),NO_1000
  MOV TH1,#00
  MOV TL1,#00
  INC R5
  EXIT_DIV_1000:
  RET
  NO_1000:
  JC EXIT_DIV_1000
  MOV A,TL1
  CLR C
  SUBB A,#LOW(1000)
  MOV TL1,A
  MOV A,TH1
  SUBB A,#HIGH(1000)
  MOV TH1,A
  INC R5
  JMP DIV_1000
  ;--------------------------
  ; *** DIV 100 *** --
  ;--------------------------
  DIV_100:
  MOV A,TH1
  CJNE A,#HIGH(100),NO_100
  MOV A,TL1
  CJNE A,#LOW(100),NO_100
  MOV TH1,#00
  MOV TL1,#00
  INC R5
  EXIT_DIV_100:
  RET
  NO_100:
  JC EXIT_DIV_100
  MOV A,TL1
  CLR C
  SUBB A,#LOW(100)
  MOV TL1,A
  MOV A,TH1
  SUBB A,#HIGH(100)
  MOV TH1,A
  INC R5
  JMP DIV_100
  ;--------------------------
  ; *** DIS_LT_65K ***-
  ;--------------------------
  DIS_LT_65K:
  MOV A,#0C0H
  CALL COM

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_10000
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_1000
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV A,#','
  CALL DATAW

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_100
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV A,TL1
  MOV B,#10
  DIV AB
  ADD A,#30H
  CALL DATAW

  MOV A,B
  ADD A,#30H
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW
  MOV A,#'H'
  CALL DATAW
  MOV A,#'z'
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DIS_LT_650K ***
  ;--------------------------
  DIS_LT_650K:
  MOV A,#0C0H
  CALL COM

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_10000
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_1000
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_100
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV A,#','
  CALL DATAW

  MOV A,TL1
  MOV B,#10
  DIV AB
  ADD A,#30H
  CALL DATAW

  MOV A,B
  ADD A,#30H
  CALL DATAW

  MOV A,#'0'
  CALL DATAW


  MOV A,#' '
  CALL DATAW
  MOV A,#'H'
  CALL DATAW
  MOV A,#'z'
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DIS_LT_6500K **
  ;--------------------------
  DIS_LT_6500K:
  MOV A,#0C0H
  CALL COM

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_10000
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV A,#','
  CALL DATAW

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_1000
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV R5,#30H
  CALL DIV_100
  MOV A,R5
  CALL DATAW

  MOV A,TL1
  MOV B,#10
  DIV AB
  ADD A,#30H
  CALL DATAW

  MOV A,#','
  CALL DATAW

  MOV A,B
  ADD A,#30H
  CALL DATAW

  MOV A,#'0'
  CALL DATAW

  MOV A,#'0'
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW
  MOV A,#'H'
  CALL DATAW
  MOV A,#'z'
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  MOV A,#' '
  CALL DATAW

  RET
  ;--------------------------
  ; *** INIT *** ---
  ;--------------------------
  INIT:
  MOV TMOD,#51H ;T1=counter 16bit T0=timer 16bit

  MOV A,#38H ;dotmatrix of lcd=5*7
  CALL COM ;send command to lcd

  MOV A,#0CH ;display=on cursor=off
  CALL COM ;send command to lcd

  MOV A,#06 ;inc cursor
  CALL COM ;send command to lcd

  MOV A,#01 ;clear lcd
  CALL COM ;send command to lcd

  RET ;return to main
  ;--------------------------
  ; *** convert *** ---
  ;--------------------------
  convert:
  mov rec_a,a

  mov c,acc.0
  mov acc.7,c

  mov c,acc.1
  mov acc.6,c

  mov c,acc.2
  mov acc.5,c

  mov c,acc.3
  mov acc.4,c

  mov c,rec_a.7
  mov acc.0,c

  mov c,rec_a.6
  mov acc.1,c

  mov c,rec_a.5
  mov acc.2,c

  mov c,rec_a.4
  mov acc.3,c

  ret
  ;--------------------------
  ; *** COM *** ---
  ;--------------------------
  COM:
  call convert
  MOV LCD_PORT,A ;get data
  CLR RS ;tish data is command
  SETB EN ;enable en pin
  CLR EN ;disable en pin

  CALL DELAY_2msec ;rate of lcd is low

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DELAY 2msec ***
  ;--------------------------
  DELAY_2msec: ;8*250*1usec= 2,000 usec = 2 msec
  MOV R7,#8
  LOOP_DELAY_2msec:
  MOV R6,#250
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,LOOP_DELAY_2msec

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DATAW *** ---
  ;--------------------------
  DATAW:
  call convert
  MOV LCD_PORT,A ;get data
  SETB RS ;this data for display
  SETB EN ;enable en pin
  CLR EN ;disable en pin

  CALL DELAY_2msec

  RET
  ;--------------------------
  ; *** WRITE *** ---
  ;--------------------------
  WRITE:
  CLR A ;A=0
  MOVC A,@A+DPTR ;A=@A+DPTR
  INC DPTR
  CJNE A,#255,WR_A
  RET
  WR_A:
  CALL DATAW
  JMP WRITE
  ;--------------------------
  ; *** DELAY_25msec **
  ;--------------------------
  DELAY_25msec:
  MOV TH0,#HIGH(-50000+10)
  MOV TL0,#LOW(-50000+10)
  SETB TR0
  JNB TF0,$
  CLR TR0
  CLR TF0

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DELAY 100msec *
  ;--------------------------
  DELAY_100msec:
  MOV R7,#4
  LOOP_DELAY_100msec:
  CALL DELAY_25msec
  DJNZ R7,LOOP_DELAY_100msec

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DELAY 1SEC ***-
  ;--------------------------
  DELAY_1SEC:
  MOV R7,#40
  LOOP_DELAY_1SEC:
  CALL DELAY_25msec
  DJNZ R7,LOOP_DELAY_1SEC

  RET
  ;--------------------------
  ; *** DATA *** ---
  ;--------------------------
  DATA_FR:
  DB 'Frequency:',255
  DATA1_ERROR:
  DB ' *** ERROR ***',255
  DATA2_ERROR:
  DB ' FR is high !!!',255
  ;--------------------------
  ; *** END PROGEAM ***
  ;--------------------------

  END
 3. #3
  2006/10/25
  اصفهان
  203
  0

  پاسخ : کمک برای فرکانس متر با 8051

  ببخشید من اصلا قصد نا امید کردن نداشتم اما چرا از ASM استفاده کردید. :question:
  Difficult But possible
  به اميد ايراني آباد.

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

 4. #4
  2008/01/26
  تهران
  30
  0

  پاسخ : کمک برای فرکانس متر با 8051

  سلام، چون استادم با asm می خواست!!
  خدا رو شکر برنامه ام درست شد و تحویل دادم. :icon_razz:
 5. #5
  2008/02/25
  1
  0

  پاسخ : کمک برای فرکانس متر با 8051

  سلام من دارم با 8051 مينويسم الان هم تموم شده
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوعات مشابه

 1. چندین نمونه کد برای 8051
  توسط طراح در انجمن 8051
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2010/10/05, 21:26
 2. کمک برای پروژه 8051
  توسط meripapins در انجمن 8051
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2009/11/10, 09:41
 3. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2008/06/12, 16:42
 4. درخواست کمک برای برنامه A 2 Dبا 8051
  توسط nicelife در انجمن 8051
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2007/10/04, 15:40
 5. کمک برای ip کد 8051 برای FPGA
  توسط mjelecom در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2007/05/30, 11:02

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •