کسی میتونه منو در رابطه با این مدار کمک کنه.هیچ مقداری جز نسبت تبدیل وجود ندارد.