يك شبكه الكتريكي صنعتي شامل يك واحد گازي 12 مگا واتي با ولتاژ كار كرد 6 كيلو ولت، يك ترانس افزاينده 6 به 20 كيلو ولت با ظرفيت نامي 20 مگا ولت آمپر و اتصال مثلث ستاره زمين شده در سمت 20 كيلو ولت به همراه سيستم توزيع مربوطه است. جريان نامي مقاومت نقطه نوترال ترانس 250 آمپر 10 ثانيه مي باشد.
بر اساس گزارشات گروه بهره برداري، سيستم مذكور در بعضي شرايط بويژه به هنگام وقوع اتصال كوتاه هاي فاز- زمين دچار نوسانات توان شديد مي شود.

به نظر شما مشكل از كجا ناشي مي شود؟


--------------------------------------------------------------
تفکر خلاق شادی بخش است،
پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
http://electrical-riddles.com