مدار شماتیک مولد پالس های سنکرون برای مبدل دور ه تناوب تکفاز می خواستم.