سلام
من با اسیلوسکوپ دیجیتال از یه شکل موج 100بار نمونه می گیرم و روی sdکارت خود اسکوپ ذخیره می کنم. فایلی که ذخیره می شه 100تا فایل csv هستش.که دوتا ستون و 1016 تا سطر داره. می خوام این 100تا فایل رو با استفاده از متلب میانگین بگیرم و در نهایت رسمش کنم. برای یه فایل تونستم این کارو کنم و کدش به صورت زیر نوشتم. منتها اینکه بخوام 100تا فایل رو بخونم موفق به انجامش نشدم و نمی دونم از چه دستوری باید استفاده کنم
ممنون می شم راهنماییم کنید
کد:
[function [vs,t]=scope(filename)
%global vs;
%global t;
%read the y axis data of the scope data in volt;
t=xlsread(filename,'','A17:A4016');
vs=xlsread(filename,'','B17:B4016');

%read the sample interval frome the scipe data in seconds;
% sample_interval=xlsread(filename,'','B12');
%read number of points in data;
% n_points=xlsread(filename,'','B1');
%creat time axis;
% t=0:sample_interval:(n_points*sample_interval)-sample_interval;
%plot waveform;
plot(t,vs,'b');
title('importd oscope data');
xlabel('second');
ylabel('volts');
gride on;
gride minor;
end]