سلام برنامه ای برای ربات مسیر یابی که PID باشه ذارید؟ ایا ؟
میشه کمک کنید برا ساخت ربات ار کجا بایذ شروع کنم؟