برای ایده و الهام خوبه.

https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/projects-1