در لینک زیر کدامیک تولکیت ویزا و سریال است برای ارتباط با لبویو :angry:
http://p30download.com/fa/entry/47175
http://p30download.com/fa/entry/47175
یکی جواب بده