مثال: حجم جسمی که زیر صفحه z=4x و داخل استوانه x^2 〖+y〗^2=4 تشکیل می شود را حساب کنید.(استوانه ای که یک صفحه ان را برش داده است.مساحت زیر صفحه .لطفا دید را موازی محور غ ها در نظر بگیرید یعنی ناحیه Rدر صفحه zox ,واقع شود.

http://uupload.ir/files/7ux0_انتگرال.jpg