یکشنبه 8 اذر 94 ساعت هشت امتحان الک قدرت دارم کسی ان میشه ؟؟ کمک کنه؟؟