سلام . من بايد براي درس تئوري ساخت نيمه هادي ها چند شبيه سازي با نرم افزار suprem4 انجام بدم اما هيچ منبع فارسي پيدا نميكنم . كاملا با اين نرم افزار بيگانه ام و از طرفي وقت براي ترجمه help برنامه هم ندارم . كسي با اين نرم افزار آشنايي نداره ؟