سلام دوستان اطلاعات زير رو از شبيه سازي hspice فايل .lis بدست آوردم كسي ميدونه cgd 646.1600a در اينجا a يعني چي ؟ و اينكه مقدار اين خازن چقدره؟

element 0:m8
model 0:pmos.6
region Saturati
id -10.0000u
ibs 203.0094a
ibd 809.5402f
vgs -605.2844m
vds -605.2844m
vbs 0
vth -472.0408m
vdsat -148.1422m
vod -133.2436m
beta 798.4678u
gam ef f 646.1212m
gm 106.1275u
gds 2.6196u
gmb 36.3475u
cdtot 2.6258f
cgtot 3.2803f
cstot 5.3610f
cbtot 5.3755f
cgs 2.2530f
cgd 646.1600a