سلام دوستان
من میخوام دما رو از رو سنسور DHT22 بخونم .
البته در ARM .
من کد زیر را با توجه به datasheet در keil نوشتم اما GPIO_ReadValue(0) پیوسته 0xff را نمایش می ده و به این ترتیب از حلقه های while خارج نمی شیم و دما محاسبه نمی شه . و این که آیا نیاز هست من از تایمر استفاده کنم ؟
دوستان میشه کد را نگاهی بندازید و اگر نظری دارید اعلام کنید .

کد:
#include "LPC17xx.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"//#define StartPin 23
#define Num 23#define DHT22_DATA_BIT_COUNT 41
float lastHumidity;
float lastTemperature;

 

 
void StartSignal(void){
	
 int i, j, retryCount ;
 int currentTemperature=0;
 int currentHumidity=0;
 unsigned int bitTimes[DHT22_DATA_BIT_COUNT];
			
  		  //return currentTime;
				  for(i = 0; i < DHT22_DATA_BIT_COUNT; i++)
						  {
						  bitTimes[i] = 0;
						  }


    //----------------------------------------------- Step 1: Send the activate pulse   ----------------------------------------

    // MCU send out start signal to DHT22 (1- pin is out put , 2- MCU pulls low for 18ms , 3- MCU pulls up for 20~40us).
    // and DHT22 send response signal to MCU(1-pin is input , 2- DTH22 pulls low 80us , 3- DHT22 pulls up 80us ).
    // If always signal high-voltage-level, it means DHT22 is not working properly, please check the electrical connection status.


	     GPIO_SetDir(0, 1<< Num,1);  			 //Set Pin 0.23 As output 
	     GPIO_ClearValue(0,0x800000);				 //pull down 0.23
      delay_ms(18);        // 18 ms wait (spec: at least 1ms)
	     GPIO_SetValue(0,1<< Num);    //pull up 0.23


							//=========Find the start of the ACK Pulse 
							retryCount = 0;
							do {
												if (retryCount > 40) {
													// (Spec is 20-40 us high)
              err=1;
														return err;
													}
												retryCount++;
												Delay_us(1);
						 	} while (GPIO_ReadValue(0)>> Num == 0xff); // Exit on DHT22 pull low within 40us
	


        //=======check that Am2302 is pulls low for 80us
       retryCount = 0;	
							do {
							if (retryCount > 40) {
        // (Spec is 80 us, 40 * 2 == 80us)
								err=2;
        return err;
							}
							retryCount++;
							Delay_us(2);
							temp= GPIO_ReadValue(0)>> Num;
							} while ((GPIO_ReadValue(0)>> Num)== 0x00); // Exit on DHT22 pull high within 80us
							
							


							//===========check that Am2302 is pulls high for 80us 
							retryCount = 0;
			  
							do {
							if (retryCount > 40) {
        //(Spec is 80 us, 40 * 2 == 80us)
								err=3;
        return err;
							}
							retryCount++;
							Delay_us(2);
							temp= GPIO_ReadValue(0)>> Num;
					 } while ((GPIO_ReadValue(0)>> Num)== 0xff); // Exit on DHT22 pull low within 80us

							

			 //----------------------------------------------- Step 2: RHT22 send data to MCU  ----------------------------------------	


       
       //   Start bit -> low volage within 50us (actually could be anything from 35-75us)
       //   0   -> high volage within 26-28us (actually could be 10-40us)
       //   1   -> high volage within 70us (actually could be 60-85us)

				     //============================ Read the 40 bit data stream
										for (i = 0; i < 5; i++) {
											for (j = 0; j < 8; j++) {
             // Instead of relying on the data sheet, just wait while the DHT22 pin is low
					  		     // We now wait between 1us to 75us
					           retryCount = 0;
					          do {
											       if (retryCount > 75) {
													       err=4;
                    return err;
											       }
											        retryCount++;
											        Delay_us(1);
									       } while (GPIO_ReadValue(0)>> Num == 0x00);
 
		
		            temp = GPIO_ReadValue(0)>> Num;		
              if (GPIO_ReadValue(0)>> Num == 0xff) { 
						            bitTimes[i*8+j] = 1; // If pin is still high, bit value is a 1
              } else { 
               bitTimes[i*8+j] = 0; // The bit value is a 0
              }
   
                 }
				 }//end for
							

       // Second 16 bits is Temperature ===============================
							
								for(i = 0; i < 16; i++)
										 {
												 if(bitTimes[i + 17] > 11)
													 {
													 currentTemperature |= (1 << (15 - i));
													 }
										 }
							
										if ((currentTemperature & 0x8000)==0x8000) {  
												lastTemperature = ((float)(currentTemperature & 0x7FFF) / 10.0) * -1.0;
										} else {
												lastTemperature = (float)(currentTemperature) / 10.0;
										}
}
	

	///////////////////////////////////////////////////////////main////////////////////////////////////////////////
int main ( void )
{							 																			 
 
	
	while ( 1 )
	{
StartSignal();
		
	}

}