سلام
من دو تا آي سي ad524 دارم که يکيش نو است و مطمئن هستم سالم هست.پايه منفي آي سي را به زمين وصل ميکنم و پايه مثبت را به يک سينوسي ميدهم و بهره هم يک است که بايد ورودي و خروجي يکسان باشند ولي اين گونه نيست . دامنه خروجي بيشتر از ورودي است
ولي وقتي سر مثبت را زمين ميکنم و به سر منفي سينوسي ميدهم دامنه ورودي و خروجي يکسان است.
چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
براي هر دو تا آي سي ام اين طوريه