سلام
آیا تابعی یا روشی برای اینکه تغییرات رو بدون اینکه هر بار clrscr() و printf بزنیم وجود دارد؟