نویسنده : ابراهیم کریمی – مسعود نصیری

خلاصه :اين مقاله به بررسي تأثير انواع اتصالات سيم پيچي ترانسفورمرها بر انتشار افت ولتاژ مي*پردازد. افت ولتاژها مي*تواند ناشي از خطاهاي متقارن يا نا متقارن در سيستم توزيع باشند. در مقاله حاضر نوع خاصي از انتشار افت ولتاژ كه از شين مصرف كنندگان به تجهيزات صنعتي از طريق ترانسفورمرهاي به كار گرفته شده در ورودي تجهيزات انتقال مي*يابد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ، ملاحظه مي**شود. مطالعات روي يك شبكه معمولي با سطح ولتاژ 20 كيلو ولت انجام شده است. نتيجه*اي كه از اين مطالعه بدست خواهد آمد آن است كه عملكرد افت ولتاژ درون تجهيزات صنعتي تابعي از اتصال به كار گرفته شده در ترانسفورمرهاست.

کلمات کليدی: انتشار افت ولتاژ، ترانسفورمر، کيفيت توان

لینک دانلود : :nerd:

http://dlc.eca.ir/index.php?act=view&id=59