با سلام
من میخوام برای پیدارکردن ضرایب روش پسگام(back stepping) از الگوریتم pso یا GA استفاده کنم.سیستم کنترلی من در محیط سیمولینک پیاده سازی شده است و دارای 5 ضریب است .ویک m.file از الگوریتمpso نیز نوشته ام.سوال بنده اینست که:
1.پیاده سازی الگوریتم GAویا pso در سیمولینک و یا حتی استفاده از m.file آن در سیمولینک به چه صورت است.

2.تابع هزینه مربوط به سیستم کنترلی که در سمولینک پیاده کرده ام به چه صورت استو چگونه باید آن را بنویسم.

3.مدل pso و GA در سیمولینک چیست و یا اگه وجود نداره چه جایگزینی دارد.
با تشکر