چگونه میشه به جای استفاده از lcdهای گرافیکی یا کاراکتری وسایر نمایشگرها از تلویزیون رنگی یا سیاه و... استفاده کرد. آیا مدار رابطی وجود دارد.